Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Neonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neonia

1. Dlaczego przygotowaliśmy ten regulamin?

Prowadzona przez Neonia sp. z o.o. działalność wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klientów. Proces ten musi być nie tylko zgodny z przepisami prawa, ale również rzetelny i przejrzysty. W związku z tym chcemy poinformować o celach i zasadach na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także wskazać prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przejrzysta i szczegółowa informacja na ten temat jest jednym z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”).

2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.neonia.com.pl, a także w związku z realizacją usług Kliniki medycyny estetycznej Neonia lub za pomocą innych form marketingu realizowanych przez nas.

3. Neonia sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych. Co to oznacza?

Spółka Neonia ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

4. W jaki sposób skontaktować się z Kliniką medycyny estetycznej Neonia w sprawie danych osobowych?

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]

5. Jakie są cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań mających skutkować zawarciem umowy oraz jej wykonaniem. Przedmiotem takich działań mogą być: sprzedaż towarów lub usług, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa Państwa zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na na Klinice medycyny estetycznej Neonia (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. Neonia sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe także na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO). Przykładami takich działań są: marketing bezpośredni produktów i usług Neonia sp. z o.o.; zasięganie opinii lub badanie satysfakcji w celu poprawy jakości świadczonych usług; wsparcie usług płatniczych, kredytowych; zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Neonia sp. z o.o. poprzez jej monitorowanie pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami; obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy; wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom; dochodzenie lub obrona przez roszczeniami; prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu Kliniki medycyny estetycznej Neonia; tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Neonia sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne.

7. Kto poza Neonia sp. z o.o. ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym: usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną; podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne np. system do zarządzania salonem fryzjerskim i kosmetycznym Versum , serwisowi internetowemu www.moment.pl umożliwiającemu rezerwację usługi w Neonia sp. z o.o, podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe na rzecz Neonia sp. z o.o. oraz organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 5 celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów tj. przez okres 3 lat od momentu realizacji usługi bądź wykonania umowy sprzedaży. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

9. Informacja o profilowaniu Państwa danych.

W celach opisanych w pkt. 5, za wyjątkiem przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych. Profilowanie danych osobowych polega na ich automatycznej analizie w celu uzyskania odpowiedzi na temat preferencji lub zainteresowań (np. w celu dopasowania oferty do Państwa oczekiwań). Profilowanie nie wiąże się z gromadzeniem danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację np. z imienia i nazwiska.

10. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Neonia sp. z o.o., przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
a. prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Neonia sp. z o.o. danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapominanym). Prawo to może być zrealizowane wyłącznie w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych lub cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to może być zrealizowane gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO).
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

11. Co to jest prawo sprzeciwu i komu przysługuje?

Prawo sprzeciwu przysługuje każdemu czyje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych, w tym także Państwu. Sprzeciw może być wniesiony w dowolnym momencie. Może być on oparty na przyczynach związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych uzasadnionego interesem Neonia sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Po wniesieniu sprzeciwu Neonia sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów. Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres:[email protected]. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.
Skarga do organu nadzorczego
Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Neonia sp. z o.o. danych osobowych.

12. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Neonia sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej (serwisach Neonia sp. z o. o.) mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki „cookies” lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Informacje systemowe (logi systemów): Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych. Neonia sp. z o. o. może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi i nie pozwalają na Państwa identyfikację. Pliki cookies (tzw. ciasteczka): W trakcie korzystania ze strony internetowej Neonia sp. z o. o, mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. „cookies”. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych. Celem zapisywania plików „cookies” jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszych serwisów internetowych: dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości; badanie efektywności naszych reklam. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik „cookies”, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi „cookies” w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Informację jak zarządzać plikami „cookies” znajdziemy zwykle w sekcji “Pomoc” poszczególnych przeglądarek. Poniżej opisujemy jak wyłączyć „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox

W menu Narzędzia należy wybrać Opcje i w nich zakładkę Prywatność. Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.
Microsoft Internet Explorer
W menu Narzędzia należy wybrać Opcje Internetowe i w nich zakładkę Prywatność. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem Witryny zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz Ustawienia, następnie ustawienia Zawansowane. W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera

W menu Narzędzia należy wybrać Preferencje i w nich zakładkę Zaawansowane. O gromadzeniu „cookies” decyduje zaznaczenie lub nie pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W obszarze Akceptuj pliki cookie&rdquo można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami „cookies” w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.