Regulamin korzystania z usług Kliniki Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Neonia

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin określa zasady korzystania z oferty usług świadczonych, w prowadzonej przez Neonia sp. z o.o. oraz Neonia Med sp. z o.o., Klinice Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Neonia, zwanej dalej „Kliniką Neonia”.
2. Klienci Kliniki Neonia przed rozpoczęciem korzystania z usług zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. Szczegółowy zakres usług wykonywanych w Klinice Neonia znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.neonia.com.pl
4. Oferta Klinki Neonia przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie oraz osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą skorzystać z usług Klinki Neonia wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody, w formie pisemnej, przez rodzica bądź przedstawiciela ustawowego, który ponosi odpowiedzialność wynikająca z faktu wyrażenia takiej zgody.
5. Skorzystanie z oferty usług świadczonych przez Klinikę Neonia poczytuje się za akceptację Regulaminu i zobowiązanie Klienta do jego przestrzegania.
6. Niezastosowanie się przez Klienta do postanowień Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenie w błąd, co do stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zabiegów, zwalnia Klinikę Neonia z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zatajenia bądź podania nieprawdziwych informacji, dotyczących stanu zdrowia Klienta.

§ 2

1. Klinika Neonia prowadzi działalność zgodnie z wszelkimi wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi, przewidzianymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Usługi świadczone w Klinice Neonia wykonywane są przez profesjonalny, odpowiednio wykwalifikowany personel, przy użyciu urządzeń oraz środków najwyższej jakości, dopuszczonych do użytku zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Terminy i rezerwacja wizyt
§ 3

1. Klinika Neonia świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 oraz w soboty 9:00-14:00.
2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość realizacji usługi w innych godzinach, po wcześniejszym ich ustaleniu i dokonaniu rezerwacji terminu w sposób przesadzony w pkt 4 niniejszego paragrafu.
3. Usługi wykonywane są w terminach indywidualnie ustalonych z Klientem, na podstawie dokonanej rezerwacji wizyty w Klinice Neonia.
4. Rezerwacji wizyty można dokonać osobiście w recepcji Kliniki Neonia, telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez portal www.moment.pl/neonia-klinika-laseroterapii-i-medycyny-estetycznej
5. Odwołanie rezerwacji wizyty może nastąpić bezkosztowo, w okresie na 24 godziny przed dniem ustalonej wizyty. W tym celu Klient powinien poinformować Klinikę Neonia o odwołaniu rezerwacji drogą telefoniczną, smsem lub drogą mailową. Odwołanie rezerwacji drogą telefoniczną jest skuteczne tylko w przypadku odebrania połączenia przez pracownika gabinetu pod numerem telefonu: 500 779 971. W przypadku braku możliwości realizacji połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać wiadomość e-mail na adres: recepcja@neonia.com.pl, zawierającą informację o odwołaniu wizyty.
6. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach pakietu, przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany.

§ 4

1. Pierwszeństwo w wykonaniu usługi mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji wizyty.
2. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty, zobowiązany jest przybyć do Kliniki Neonia najpóźniej na 10 min przed uzgodnioną godziną, w celu wypełnienia koniecznej dokumentacji oraz należytego przygotowania się do zabiegu.
3. W przypadku spóźnienia Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu.
4. Skrócenie zabiegu, o którym mowa powyżej, będzie dotyczyć jedynie skrócenia czasu wykonania etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu.
5. Opóźnienie wykonywania zabiegu, z przyczyn leżących po stronie Klinki Neonia, nie powoduje skrócenia czasu wykonywania zabiegu ani jego poszczególnych etapów.
6. Klinika Neonia zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu, z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną poinformowani w możliwie najwcześniejszym terminie.
7. W przypadku odwołania zabiegu przez Klinkę Neonia, Klient może wybrać dogodny dla siebie, najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach pakietu, wówczas termin ważności pakietu wydłuża się o okres pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

Ceny i zasady płatności
§ 5

1. Ceny usług ustalone są w cenniku dostępnym w recepcji Kliniki Neonia oraz na stronie www.neonia.com.pl i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
2. Przed rozpoczęciem realizacji usługi Klient informowany jest o jej kosztach.
3. Klient ma prawo do skorzystania ofert promocyjnych przygotowanych przez Klinikę Neonia, w okresie obowiązywania danej promocji lub oferty rabatowej. Informacje o aktualnych promocjach oraz ofertach rabatowych znajdują się na stronie internetowej: www.neonia.com.pl oraz w recepcji Kliniki Neonia.
4. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.

§ 6

1. W przypadku zakupu pakietu usług, cena pakietu ustalona jest całościowo za wykonanie wszystkich usług objętych pakietem i jest niepodzielna. Nie ma możliwości wyłączenia usług z danego pakietu, zmiany ich zakresu lub obniżenia ceny za poszczególne z nich.
2. Ważność pakietu wynosi 6 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia, w którym pakiet został wykupiony, chyba że warunki wprowadzonej promocji stanowią inaczej lub specyfika zabiegów wymaga innego okresu ich wykonania.
3. Klienci, którzy zakupili pakiet zobowiązani są do jego aktywowania tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu.

§ 7

1. Zapłata za usługi może nastąpić w formie gotówkowej, za pośrednictwem karty płatniczej w Klinice Neonia lub w przypadku przedpłaty, przelewem na rachunek bankowy Kliniki Neonia o numerze 82 1090 2053 0000 0001 3620 1676
2. Klienci, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji wizyty w terminie wskazanym w § 4 lub nie stawią się w zaplanowanym terminie wykonania usługi, w celu umówienia i wykonania kolejnego zabiegu zobowiązani są do uiszczenia zadatku w wysokości:
– połowy ceny ustalonej zgodnie z cennikiem – w przypadku zabiegów,
– 200 złotych – w przypadku konsultacji medycznej. 100 złotych – w przypadku konsultacji kosmetologicznej.

3. Kwota zadatku, o którym mowa w pkt 2 zostanie zaliczona na poczet ceny za wykonanie usługi.
4. W przypadku niestawienia się Klienta w umówionym terminie zadatek, o którym mowa w pkt 2 powyżej przepada na rzecz Kliniki Neonia.

Bezpieczeństwo i zasady wykonywania usług
§ 8

1. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Klient zaznajamiany jest z przeciwwskazaniami zdrowotnymi oraz ewentualnymi wskazaniami do danego zabiegu.
2. Klienci, przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia oraz braku przeciwwskazań do wykonania usługi. W szczególności, Klienci są każdorazowo zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach oraz niedawnej ekstrakcji zęba.
3. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania usługi.
4. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa wykonania zabiegu, osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub przerwać jego wykonywanie.

§ 9

1. Na terenie Kliniki Neonia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych lub innych tego typu urządzeń emitujących dym, zapach lub parę wodną oraz całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i wszelkiego rodzaju środków odurzających.
2. W celu prawidłowej i komfortowej realizacji usług uprasza się Klientów o zachowanie ciszy na terenie Klinice Neonia.
3. Podczas wykonywania zabiegu lub prowadzenia konsultacji medycznej, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, z wyłączeniem sytuacji losowych.
4. Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinien zdjąć całą biżuterię i pozostawić je w miejscu wyznaczonym. Klinika Neonia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie lub utratę przedmiotów przez Klienta.
5. Klient zobowiązany jest pozostawić osobiste rzeczy oraz wierzchnie ubrania w miejscu wyznaczonym. Klinika Neonia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza wyznaczonym miejscem.
6. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody, w tym uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Kliniki Neonia, dokonane przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką (dzieci).

Odpowiedzialność i reklamacje
§ 10

1. Klinika Neonia nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Klienta spowodowane efektem końcowym zabiegu, wynikające z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli zabieg został wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i obowiązującymi standardami.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Klinikę Neonia należy składać na adres: bok@neonia.com.pl.
3. Przy składaniu oświadczenia reklamacyjnego konieczne jest okazanie dowodu zakupu usługi/towaru w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą.
4. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Kliniki Neonia.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w Klinice Neonia.
6. W przypadku braku zgody Klienta na podpisanie protokołu reklamacyjnego, pracownik Kliniki Neonia sporządzi odpowiednią notatkę na protokole reklamacyjnym.

Postanowienia końcowe
§ 11

1. Klient, w każdym czasie, ma prawo wglądu do treści Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez Klinikę Neonia i jej personel.
2. Klinika Neonia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Kliniki Neonia oraz możliwa jest do wglądu w recepcji Kliniki Neonia.
3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie, rozpatrywane będą z zamiarem osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony tj. Klientów i Klinikę Neonia.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.