Cart

Regulamin sklepu internetowego Neonia sp. z o.o.

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.neonia.com.pl, prowadzony jest przez Neonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-382) przy ulicy Kobierzyńskiej 186G/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000698536, REGON: 368500105, NIP: 6762537457, BDO: 000250633.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
b) Sprzedawca – Neonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, zawierająca z Konsumentem Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu.
c) Kupujący – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu.
d) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.neonia.com.pl.
e)Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
f) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
g) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
h) Konto – konto Kupującego w Sklepie, gdzie gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
i) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
j) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
k)Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
l) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
m) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
n) Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3
Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu przez Kupującego, w tym przeglądania oferty Produktów oraz składania na nie Zamówień niezbędne są:
a) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką typu Internet Explorer 9.0 lub inną równoważną,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sprzedającym za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
4. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
5.Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
a) zakładania i korzystania z Konta,
b) składania zamówień,
c) zawierania umów sprzedaży,
d) postępowania reklamacyjnego.
6. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
a) podejmowanie aktywności mającej na celu zakłócenie działalności Sklepu,
b) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony.
8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, przerwach w dostawie usług internetowych lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
10. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
11. Składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta, za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

§ 5
Założenie Konta

1. W celu założenia Konta należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu i zaakceptować Regulamin.
2. Usługa założenia Konta ma charakter nieodpłatny, a dostęp do Konta umożliwiony jest przez czas nieoznaczony.
3. Kupujący może usunąć swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy zalogować się na swoje Konto, a następnie w zakładce „ustawienia konta” odznaczyć odpowiednią opcję lub wysłać żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@neonia.com.pl. W wiadomości należy wskazać adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania żądania przez Sprzedającego.
4. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.
5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Kupującego lub pozyskanie bez jego wiedzy hasła do Konta przez osoby trzecie oraz za dokonane przez te osoby czynności za pomocą Konta Kupującego.

§ 6
Składanie Zamówienia

1. Zamówienia można składać w jeden z wymienionych niżej sposobów:
a) za pośrednictwem Konta Kupującego,
b) drogą elektroniczną, wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00.
2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość określone są w taryfach właściwych dostawców usług.
3. Warunkiem dokonania prawidłowego Zamówienia jest podanie przez Kupującego jego aktualnych danych w zakresie koniecznym do realizacji Zamówienia, a także dokonanie wyboru zamawianych Produktów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.
4. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Produktów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności jest możliwy po dokonaniu wyboru Produktów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub “Zamawiam i płacę” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w Zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Produkty.
5. Dla stron Umowy Sprzedaży wiążące są informacje dotyczące Produktu widniejące na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Kupujący składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu zgodnie z Regulaminem.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie z udziałem Kupującego będącego Konsumentem, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sprzedawcę drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży.
8. Potwierdzenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.

§ 7
Płatności

1.Kupujący może wybrać preferowany przez siebie sposób płatności spośród następujących możliwości:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy nr 25 1090 2053 0000 0001 3533 8238,
b) płatność za pośrednictwem systemów płatności internetowych: Tpay oraz PayPal umożliwiających dokonywanie płatności online, w formie mobilnej oraz za pomocą kart płatniczych,
c) płatność kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze.
2. W przypadku dokonania sposób określony w pkt 1a i 1b płatność uznana jest za dokonaną z chwilą uznania właściwej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§8
Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczta Polska S.A. lub firm kurierskich. Kupujący może również skorzystać z możliwości odbioru Produktu we wskazanym przez siebie paczkomacie operatora logistycznego – InPost S.A.
3. Odbiór osobisty zamówionych Produktów możliwy jest wyłącznie pod adresem: Neonia – Klinika Medycyny Estetycznej, ul. Kobierzyńska 186g/1, 30-382 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00.
4. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.
5. Termin realizacji dostawy wynosi do 4 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
6. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
7. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata za Produkt i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Produkt).
8. Dostawa realizowana jest w dni robocze. Dostawa w soboty możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i za dodatkową opłatą.

§ 9
Reklamacje i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Rozpoczęcie biegu terminu obowiązywania rękojmi rozpoczyna się z momentem wydania Produktu Kupującemu.
3. Za moment wydania Produktu Kupującemu uważa się termin, w którym dokonano osobistego odbioru Produktu, termin w którym Produkt został dostarczony Kupującemu za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczta Polska S.A., firmy kurierskiej bądź, termin w którym Produkt został odebrany w paczkomacie operatora logistycznego – InPost S.A.
4. Reklamacje wraz z reklamowanym Produktem należy przesyłać na adres Sklepu: Neonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kobierzyńska 186g/1, 30-382 Kraków. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu.
5. Sprzedawca obowiązany jest zająć stanowisko wobec żądania Kupującego terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
6. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail.
7. Sprzedawca nie jest producentem Produktów i nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Produkt gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
8. Termin przydatności do użycia Produktów dostępnych w Sklepie znajduje się na opakowaniu każdego Produktu.

§10
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu jeżeli:
a) przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) przedmiotem Umowy Sprzedaży są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest skuteczne, jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie go w formie pisemnej na adres: Neonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kobierzyńska 186g/1, 30-382 Kraków bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@neonia.com.pl. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili wydania Produktów Kupującemu lub doręczenia ich przez przewoźnika na adres dostawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży, Umowę tę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zażądał innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktów do Sprzedawcy w wyniku odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
12. W przypadku korzystania z Produktu w sposób określony w pkt 11 Sprzedawca będzie uprawiony obciążenia Kupującego kosztami odpowiadającymi zmniejszonej wartości rzeczy.

§11
Własność intelektualna

1Własność intelektualną stanowią wszelkie materiały i publikacje dostępne na stronie internetowej www.neonia.com.pl, których dysponentem jest Sprzedawca.
2. Korzystanie z jakichkolwiek materiałów stanowiących własność intelektualną Sprzedawcy jest zabronione z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca wyrazi zgodę na ich wykorzystanie w formie pisemnej.

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1668). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§ 13
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kupujących, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U 2019 r. poz. 1791).
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: Neonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kobierzyńska 186g/1, 30-382 Kraków oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@neonia.com.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży stanowiącej podstawę przetwarzania danych Kupującego.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania takiego działania.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
e) Jeżeli Kupujący wysyłając wiadomość e-mail lub kontaktując się telefonicznie przesyła zapytanie do Sprzedawcy to podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, związany z obsługą zapytania.
g) Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Sklepu.
Okres przetwarzania danych osobowych.
Okres przetwarzania danych przez Sprzedawcę uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania i wynosi maksymalnie 10 lat.
Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Sprzedawca będzie przetwarzał przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
Przechowywanie danych osobowych odbywało będzie się wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, o których mowa w pkt 4 i po tym czasie zostaną one w sposób trwały usunięte.
Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
osoby upoważnione przez Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Sprzedaży Produktów oraz innych czynności związanych z obsługą Kupującego, a także przewoźnicy dostarczający Produkty, zgodnie z wyborem Kupującego.
podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
W celu realizacji praw wynikających z RODO Kupujący ma prawo do:
– dostępu do swoich danych,
– uzyskania kopii tych danych,
– modyfikacji i poprawienia swoich danych,
– usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,
– sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
– sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,
– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.
Żądanie realizacji uprawnień wynikających z RODO można złożyć listownie na adres: Neonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kobierzyńska 186g/1, 30-382 Kraków bądź na adres e-mail bok@neonia.com.pl.
W żądaniu powinny znaleźć się następujące informacje:
– dane identyfikujące wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu),
– uzasadnienie wniosku,
– inne dodatkowe informacje, które umożliwią identyfikację osoby,
– sposób odbioru danych.
Wniosek dotyczący realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 7 jest wolny od opłat. W sytuacji gdy kolejne żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne Administrator zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty od wniosku, uwzględniającej koszty administracyjne podjętych działań.
Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

§ 14
Postanowienia końcowe

W przypadku konieczności rozwiązania sporu, wynikłego między Sprzedawcą a Kupującym w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, spór ten zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, z uwzględnieniem § 11 niniejszego Regulaminu.
Skierowanie sporu, o który mowa w pkt 1 na drogę postępowania nie musi zostać poprzedzone wyczerpaniem procedury opisanej w §11.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych.
Zmiany Regulaminu zostaną udostępnienie na stronie internetowej Sprzedawcy na co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
Kupujący, którzy posiadają aktywne Konto, o zmianie Regulaminu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
Jeżeli Kupujący, który posiada aktywne Konto, nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, w terminie 14 dni od momentu otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.
Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

Załącznik:
Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Nasi partnerzy :

Alma
Alma Harmony XL
Alma
Mediderma
LPG
LPG
Filorga
ITP SA
ITP SA

Zadzwoń w celu konsultacji

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania

lub

wizyta Umów wizytę
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka prywatności Akceptuję
 
Otrzymaj kod promocyjny na swój pierwszy zabieg lub zamówienie w klinice Neonia
 
 
Zapisz się do newslettera. Nie przegap naszych informacji o promocjach, zabiegach i najlepszych kosmetykach.